ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 1, 2011

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೊಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆ...

ಹುಡುಕಾಟ...ಹುಡುಗಾಟ.....

ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ......

ಕಣ್ಣಾ ಮುಚ್ಚಾಲೆ!!

ಅಡಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಸರವೇಕೆ ಭಾನು!!..

ಬಂಧ.. ಅನುಬಂಧ..